VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

동일한 SHA256 파일 검사 기록

검사 결과

마지막 10 SHA256 값

sha256 파일 형식 날짜 확인
1 48bbbdbe2c5c498c455a410e4cbf138eb6dc2fa5c2dc89cc0aaa91654a590a71 application/x-dosexec 2020-02-22 00:58:52
2 b888aa009fd95f7e3ac6a3b17fdb78261bb30dbc13c4838b738ebd8e6396fa2a application/x-dosexec 2020-02-22 00:58:41
3 4f6cc4b4ddb10c33f80dcd3234505972bf9abfd545c53af031bbd08dfe5aad04 text/html 2020-02-22 00:58:31
4 1c24fd659cb703a935f4f403a528952a7d8ae32f214997372adb66099fa9f8b2 application/zip 2020-02-22 00:58:31
5 3af2ad82dc9235e69ec2809c6dbec878184b26f357cb12bb6beea46be8219af3 application/java-archive 2020-02-22 00:58:21
6 3f8a4094595a779a87576f0e43a3380cecc391f5e5debb81e93cf6a02d203051 application/x-dosexec 2020-02-22 00:58:11
7 f3b2128467f2469287b83326293f824ee67bfc5a8fa3d6eaccb5737f724bd5dc application/x-dosexec 2020-02-22 00:58:01
8 053c5492cc8c35ad3989fb8a2d4e13e8fd3fcd306c7aef9d968d568f79ba4422 application/x-dosexec 2020-02-22 00:57:42
9 22414e4efc0db78824301e5350c1051c00d353114a2e095c062213a429295f41 application/x-rar 2020-02-22 00:57:36
10 46153df06ab8f75b1d31b540720ddf99d46c406165921de4fc66b5c8d6d7731d application/x-dosexec 2020-02-22 00:57:32